වෙසක් සැරසිලි

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
වර්ෂ 1986 පෙබරවාරි මස ආරම්භ වී එතැන් පටන් විසි නව වසරක් පුරා විදුහල්පතිවරුන් කිහිප දෙනෙක් යටතේ සංවර්ධනය වූ ගා/පී.ද.එස්.කුලරත්න විද්‍යාලයේ වත්මන් විදුහල්පති ජගත් සේනාරත්න මැතිතුමා යටතේ දකුණු ලක දිදුලන නාමයක් දිනා ගැනීමට සමත් වී තිබීම අප කාගේත් පැසසුමට ලක් වන්නකිRead More...

ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර

වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අප විද්‍යාලීය වෙබ් අඩවියෙන් දැන් බාගත කර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදා තිබේ.ඒ සදහා පහත සබැදියට යන්න

 

බාගත කරන්න

පාසල් පුවත්

දෘඩාංග කණ්ඩායම පිහිටුවීම

ගා/පී.ද.එස්.කුලරත්න විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන දැනුම වැඩි කිරීම සදහා පරිගණක දෘඩාංග සංචිතක් පිහිටු වීමට කටයුතු කර ඇත.එහි පළමු පියවර ලෙස සිසු දරුවන් තෝරා ගැනීමට පූලික ලිඛිත පරීක්ෂණය 12 වන සිකුරාදා පෙ.ව 11.15 පවත්වයි


සංවාද මණ්ඩපය

සිසු දරු දැරියන් ඔබට මෙතෙක් විසදා ගත නොහැකි වූ ඕනෑම ආකාරයේ ගැටලුවක් විසදා ගැනීමට උපකාර කිරීමට පාසල් වෙබ් අඩවිය සූදානම්.ඒ සදහා වෙබ් අඩවියේ සිසු උපකාර මෙනුවේ සංවාද මණ්පය වෙත ප්‍රවිශ්ඨ වී ඔබගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න


දෘඩාංග කණ්ඩායම පිහිටුවීම

ගා/පී.ද.එස්.කුලරත්න විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන දැනුම වැඩි කිරීම සදහා පරිගණක දෘඩාංග සංචිතක් පිහිටු වීමට කටයුතු කර ඇත.එහි පළමු පියවර ලෙස සිසු දරුවන් තෝරා ගැනීමට පූලික ලිඛිත පරීක්ෂණය 12 වන සිකුරාදා පෙ.ව 11.15 පවත්වයි


සංවාද මණ්ඩපය

සිසු දරු දැරියන් ඔබට මෙතෙක් විසදා ගත නොහැකි වූ ඕනෑම ආකාරයේ ගැටලුවක් විසදා ගැනීමට උපකාර කිරීමට පාසල් වෙබ් අඩවිය සූදානම්.ඒ සදහා වෙබ් අඩවියේ සිසු උපකාර මෙනුවේ සංවාද මණ්පය වෙත ප්‍රවිශ්ඨ වී ඔබගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න


දෘඩාංග කණ්ඩායම පිහිටුවීම

ගා/පී.ද.එස්.කුලරත්න විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන දැනුම වැඩි කිරීම සදහා පරිගණක දෘඩාංග සංචිතක් පිහිටු වීමට කටයුතු කර ඇත.එහි පළමු පියවර ලෙස සිසු දරුවන් තෝරා ගැනීමට පූලික ලිඛිත පරීක්ෂණය 12 වන සිකුරාදා පෙ.ව 11.15 පවත්වයි


සංවාද මණ්ඩපය

සිසු දරු දැරියන් ඔබට මෙතෙක් විසදා ගත නොහැකි වූ ඕනෑම ආකාරයේ ගැටලුවක් විසදා ගැනීමට උපකාර කිරීමට පාසල් වෙබ් අඩවිය සූදානම්.ඒ සදහා වෙබ් අඩවියේ සිසු උපකාර මෙනුවේ සංවාද මණ්පය වෙත ප්‍රවිශ්ඨ වී ඔබගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න


දෘඩාංග කණ්ඩායම පිහිටුවීම

ගා/පී.ද.එස්.කුලරත්න විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන දැනුම වැඩි කිරීම සදහා පරිගණක දෘඩාංග සංචිතක් පිහිටු වීමට කටයුතු කර ඇත.එහි පළමු පියවර ලෙස සිසු දරුවන් තෝරා ගැනීමට පූලික ලිඛිත පරීක්ෂණය 12 වන සිකුරාදා පෙ.ව 11.15 පවත්වයි


සංවාද මණ්ඩපය

සිසු දරු දැරියන් ඔබට මෙතෙක් විසදා ගත නොහැකි වූ ඕනෑම ආකාරයේ ගැටලුවක් විසදා ගැනීමට උපකාර කිරීමට පාසල් වෙබ් අඩවිය සූදානම්.ඒ සදහා වෙබ් අඩවියේ සිසු උපකාර මෙනුවේ සංවාද මණ්පය වෙත ප්‍රවිශ්ඨ වී ඔබගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න


දෘඩාංග කණ්ඩායම පිහිටුවීම

ගා/පී.ද.එස්.කුලරත්න විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන දැනුම වැඩි කිරීම සදහා පරිගණක දෘඩාංග සංචිතක් පිහිටු වීමට කටයුතු කර ඇත.එහි පළමු පියවර ලෙස සිසු දරුවන් තෝරා ගැනීමට පූලික ලිඛිත පරීක්ෂණය 12 වන සිකුරාදා පෙ.ව 11.15 පවත්වයි


සංවාද මණ්ඩපය

සිසු දරු දැරියන් ඔබට මෙතෙක් විසදා ගත නොහැකි වූ ඕනෑම ආකාරයේ ගැටලුවක් විසදා ගැනීමට උපකාර කිරීමට පාසල් වෙබ් අඩවිය සූදානම්.ඒ සදහා වෙබ් අඩවියේ සිසු උපකාර මෙනුවේ සංවාද මණ්පය වෙත ප්‍රවිශ්ඨ වී ඔබගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න


දෘඩාංග කණ්ඩායම පිහිටුවීම

ගා/පී.ද.එස්.කුලරත්න විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන දැනුම වැඩි කිරීම සදහා පරිගණක දෘඩාංග සංචිතක් පිහිටු වීමට කටයුතු කර ඇත.එහි පළමු පියවර ලෙස සිසු දරුවන් තෝරා ගැනීමට පූලික ලිඛිත පරීක්ෂණය 12 වන සිකුරාදා පෙ.ව 11.15 පවත්වයි


සංවාද මණ්ඩපය

සිසු දරු දැරියන් ඔබට මෙතෙක් විසදා ගත නොහැකි වූ ඕනෑම ආකාරයේ ගැටලුවක් විසදා ගැනීමට උපකාර කිරීමට පාසල් වෙබ් අඩවිය සූදානම්.ඒ සදහා වෙබ් අඩවියේ සිසු උපකාර මෙනුවේ සංවාද මණ්පය වෙත ප්‍රවිශ්ඨ වී ඔබගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න


දෘඩාංග කණ්ඩායම පිහිටුවීම

ගා/පී.ද.එස්.කුලරත්න විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන දැනුම වැඩි කිරීම සදහා පරිගණක දෘඩාංග සංචිතක් පිහිටු වීමට කටයුතු කර ඇත.එහි පළමු පියවර ලෙස සිසු දරුවන් තෝරා ගැනීමට පූලික ලිඛිත පරීක්ෂණය 12 වන සිකුරාදා පෙ.ව 11.15 පවත්වයි


සංවාද මණ්ඩපය

සිසු දරු දැරියන් ඔබට මෙතෙක් විසදා ගත නොහැකි වූ ඕනෑම ආකාරයේ ගැටලුවක් විසදා ගැනීමට උපකාර කිරීමට පාසල් වෙබ් අඩවිය සූදානම්.ඒ සදහා වෙබ් අඩවියේ සිසු උපකාර මෙනුවේ සංවාද මණ්පය වෙත ප්‍රවිශ්ඨ වී ඔබගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න


දෘඩාංග කණ්ඩායම පිහිටුවීම

ගා/පී.ද.එස්.කුලරත්න විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන දැනුම වැඩි කිරීම සදහා පරිගණක දෘඩාංග සංචිතක් පිහිටු වීමට කටයුතු කර ඇත.එහි පළමු පියවර ලෙස සිසු දරුවන් තෝරා ගැනීමට පූලික ලිඛිත පරීක්ෂණය 12 වන සිකුරාදා පෙ.ව 11.15 පවත්වයි


සංවාද මණ්ඩපය

සිසු දරු දැරියන් ඔබට මෙතෙක් විසදා ගත නොහැකි වූ ඕනෑම ආකාරයේ ගැටලුවක් විසදා ගැනීමට උපකාර කිරීමට පාසල් වෙබ් අඩවිය සූදානම්.ඒ සදහා වෙබ් අඩවියේ සිසු උපකාර මෙනුවේ සංවාද මණ්පය වෙත ප්‍රවිශ්ඨ වී ඔබගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්නVisitors

0220618
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
373
1443
7721
14876
19237
220618

Forecast Today
480

27.49%
17.13%
8.85%
0.63%
0.08%
45.81%
Online (15 minutes ago):20
20 guests
no members

Your IP:43.224.127.66

Login Form

2015 වෙසක් පෝ දිනයට සමගාමීව අප විද්‍යාලයේ පවත්වන වැඩසටහන

 

 

2015 wesakschoolබුදුන් වහන්ගේ තෙමගුල සිහිකිරීම සදහා ලෝක වාසී බෞද්ධ ජනතාව අති උත්සවශ්‍රීයෙන් වෙසක් දිනය සමරනු ලැබේ.වෙසක් දිනය ජ්‍යාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් නිවැඩු දිනයක් වන අතර ශ්‍රීලාංකියන් වන අපට වෙසක් උත්සවය ඉතා වැදගත් වේ.දිවයින පුරා විවධ අාකාරයේ පුද පූජාවන් මේ වෙනුවෙන් පවත්වන අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සියලුම පාසල් වල වෙසක් දිනය සැමරීම සදහා වෙසක් සතිය නමින් වැජසටහනක් දියත් කර අැත.මෙමගින් අපේක්ෂා කරන්නේ සිසුන් අතර බෞද්ධ අාකල්ප වර්ධනය කර සමෘද්ධිමත් සමාජයක් ගොඩනැංවීමයි.අප පාසලේද විදුහල්පතිතුමාෙග් අධීක්ෂනය යටතේ  විවිධ වැඩසටහන් රැසක් සංවිධානය කර තිබේ.ඒහිදී

 

දිනය

තේමාව

වැඩසටහන

සමරු සටහන

2015-04-28 තෙමගුලට සැරසෙමු

පාසල් වත්ත පිරිසිදු කිරීම

පාසල් බුදුමැදුර පිරිසිදු කිරීම සහ තීන්ත අාලේපකිරීම 

වෙසක් සතිය පිළිබද ගුරු කථාව-පියල් දෙවානන්ද මහතා

මාධ්‍ය ඒ්කකය විසින් සැදැහැ ගී ප්‍රචාරනය කිරීම උදෑසන 7.00-7.30

 

2015-

තෙමගුලට සැරසෙමු

 

 

 

 

ප්‍රාථමික අංශය

මාධ්‍ය ඒ්කකය විසින් සැදැහැ ගී ප්‍රචාරනය කිරීම උදෑසන 7.00-7.30

පාසල් බුදු මැදුරේ අාගමික වතාවත්(තේවා වාදනය සමග)

වෙසක් සැරසිලි කිරීම

සුභපැතුම්පත් නිර්මාණය සහ ප්‍රදර්ශණය කිරීම

වෙසක් සතිය පිළිබද ගුරු කථාව-සන්ධ්‍යා මෙන්ඩිස් මහත්මිය

සිල් වැඩසටහන්

2-3 ශ්‍රේණි - පොල්වත්ත අග්‍රාරාමය

4 ශ්‍රේණි - පෝරඹ සුගතබිම්බාරාමය

5 ශ්‍රේණි - කලුවඩුමුල්ල ශ්‍රී විජයාරාමය

 

 

 

 

 2015-04-30 අාමිස පූජාවෙන් සිත් පහන් කරගමු 

මාධ්‍ය ඒ්කකය විසින් සැදැහැ ගී ප්‍රචාරනය කිරීම උදෑසන 7.00-7.30

6 සිට 11 ශ්‍රේණි දක්වා සිසුන් සිල් සමාදම් කිරීම

6 ශ්‍රේණි - ප්‍රධාන ශාලාව

7ශ්‍රේණි - කලුවඩුමුල්ල ශ්‍රී විජයාරාමය

8,9ශ්‍රේණි - සුනන්දාරාමය මහඅම්බලන්ගොඩ

10 ශ්‍රේණි - පෝරඹ සුගතබිම්බාරාමය

11 ශ්‍රේණි - කැලේ අාවාසය

ප්‍රාථමික අංශයේ සව් දන්සැල - මෙහෙයවීම ශ්‍රේණි සමායෝජකයන් සහ පංති භාර ගුරු භවතුන්

 

 

 

 2015-05-01 සමාජ සේවයට කැපවෙමු 

පොල්වත්ත වැඩිහිටි නිවාසය පිරිසිදු කිරීම

පොල්වත්ත රජයේ රෝහලට බෙහෙත් කවර පරිත්‍යාග කිරීම

 
 2015-05-02  අාමිස පූජාවෙන් සිත් පහන් කර ගනිමු

ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලය විසින් පාසල් බුදුමැදුරේ විදුලි පහන් දැල්වීම

වෙසක් පහන් දැල්වීම

සුනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ බෝධි පූජාව -ගුරු මණ්ඩලය

 
 2015-05-03 අාගමික ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් දිවි සරු කර ගනිමු 

ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලය විසින් පාසල් බුදුමැදුරේ විදුලි පහන් දැල්වීම

වෙසක් පහන් දැල්වීම

 

 පෝරඹ මංසන්ධියේ මල් දන්සැලක් පැවැත්වීම 

 
2015-05-04 

දැනුවත්වෙමු

වන්දනා කරමු 

 මාධ්‍ය ඒ්කකය විසින් සැදැහැ ගී ප්‍රචාරනය කිරීම උදෑසන 7.00-7.30

භක්තිගී ගායනය උදෑසන රැස්වීම

උසස් ෙපළ සිසුන්ගේ ගුරු වන්දනාව

බෞද්ධ සිද්ධස්ථානයක් වන්දනා කිරීම

 

 

 

 


CSS Gallery:
Could not find folder /home/pdskularathnesch/public_html/images/wesaksarasili2015/

වැඩිපුර තොරතුරු සදහා

විදුහල්පතිතුමගේ පණිවිඩය

 

Untitled 1

 

විද්‍යාලයීය නිල වෙබ් අඩවිය වෙත පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීමට ලැබීම පිළිබදව ඉතා සතුටු වෙමි.කුලරත්න විද්‍යාලය ස්ථාපිත කිරීම සදහා පුරෝගාමීව කටයුතු කළ ,එවකට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනගාරික රයිටර් තිලකසේකර මැතිතුමා ඇතුලු ඒ සදහා පුරෝගාමීව කටයුතු කළ සියලු දෙනා ප්‍රථමයෙන් ගෞරවයෙන් සිහිපත්කරමි.වර්ෂ 1986 ක් වූ පෙබරවාරි මස 11 වන දින නිල වශයෙන් ආරම්භ වී 29 වන වියට එළඹ ඇති පී.ද.එස්.කුලරත්න විද්‍යාලයීය මාතාව,මෙම කෙටි වකවානුව තුල,මෙවැනි අද්විතීය විද්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට නායකත්වය ලබාදුන් ආරම්භක විදුහල්පති දයාවංශ ගිනිගේ මැතිතුමාටත් විද්‍යාලයේ යුග පෙරළියක් ඇතිකළ විදුහල්පති මාදූවේගේ ගුණසේන මැතිතුමාටත් අනතුරුව විදුහල්පති ධූරයන් දැරූ එම්.ඩබ්.ජයරත්න සහ වයි.එස්.කාහිංගල යන මැතිතුමන්ලා ද මෙම අවස්ථාවේ ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමි.ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා වූ විද්‍යාලයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් සිය අපරිමිත දායකත්වයක් දැක්වූ විද්‍යාලයේ හිටපු සියලුම නියෝජ්‍ය සහකාර විදුහල්පතිවරුන් ගුරුභවතුන් සිසු දරුවන් දෙමාපියන් සුභ පතන්නන් සියලුම දෙනාම මෙම අවස්ථාවේදී සිහිපත් කිරීම යුතුකමක් කොට සළකමි.

වැඩිදුර කියවීම

 


 

ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

We have 20 guests and no members online

දැක්ම සහ මෙහෙවර

විද්‍යාලයීය දැක්ම

පී.දගඑස්.කුලරත්න විද්‍යාලයීය මාතාව ශ්‍රී ලංකාවේ අද්විතීය විද්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීම

 

විද්‍යාලයීය මෙහෙවර

මානව වර්ගයා වෙනුවෙන් උත්කෘෂ්ඨ සේවාවක් කළ හැකි වචනයේ පරිසමාත්ත අර්ථයෙන්ම සෑබෑ මානව හිතවාදී උතුම් පිරිපුන් හොද පුරවැසියන් විශ්වයට දායාද කිරීම.